Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε σχολικό συγκρότημα


Θέση: Καρπενήσι
Κατασκευαστής: ΒΙΕΝΤΕΡ ΑΕ
Ημερομηνία: Ιανουάριος 2017

Επιλέχθηκε BMS της DEOS www.deos.com.gr που διαθέτει :

 • Ευέλικτη γκάμα ελεγκτών, I/O modules.
 • Ο ελεγκτής είναι και web server.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 2GB όλων των παραμέτρων που ζητούνται.
 • Επιλογή του συστήματος control από έτοιμες, πλήρως παραμετροποιήσιμες βιβλιοθήκες (έλεγχος και οπτικοποίηση).

Περιγραφή έργου:

Το συγκρότημα αποτελείται από δύο (2) σχολεία με δύο (2) διακριτά λεβητοστάσια. Κάθε λεβητοστάσιο περιλαμβάνει:
– Λέβητα pellet (κεντρική αντιστάθμιση).
– Ξεχωριστές ζώνες θέρμανσης (τοπική αντιστάθμιση).
– Κυκλοφορητές, πρωτεύοντος – δευτερεύοντος.
– ΚΚΜ θέρμανσης 100% νωπού.
– Έλεγχος ανεμιστήρα προσαγωγής, επιστροφής, alarm ανεμιστήρων/φίλτρων, τρίοδοι στοιχείου, Η/Β ύγρανσης.
– Ιδιαίτερη ζώνη ΖΝΧ.
– Ιδιαίτερος έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης για θέρμανση ΖΝΧ.

Σύνδεση με σύστημα ΚΝΧ :

 • Στο χώρο (αίθουσες διδασκαλίας) υπάρχουν τοπικοί θερμοστάτες που συνδέονται με το σύστημα BMS μέσω IP.
 • Αποθήκευση όλων των παραμέτρων και απεικόνιση σε κυματομορφές (trending).

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι :

 • Ελεγκτής EMS710: δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 32 μονάδων I/O.
 • Μονάδες I/O σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Όλες οι έξοδοι (ψηφιακές – αναλογικές) έχουν χειροκίνητο έλεγχο και ανάδειξη ΠΑΝΩ στη μονάδα I/O.
 • Σύνδεση ελεγκτή κατευθείαν στο LAN: λειτουργία web-server.
 • Λειτουργία event server: σε περίπτωση alarm γίνεται καταγραφή όλων των παραμέτρων.
 • Λειτουργία trend: όλες οι παράμετροι καταγράφονται σε SD card (συχνότητα καταγραφής: 1sec!). Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε κυματομορφή. Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων σε μορφή Excel.
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας σε όλες τις εισόδους – εξόδους της ΚΚΜ.
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας εξωτερικού χώρου (περιβάλλοντος).
 • Μετρητές θερμοκρασίας – υγρασίας χώρου. Μετρητής ποιότητας αέρα (ppm) χώρου.

Απαιτήσεις λειτουργίας – Λειτουργικότητα:

 • Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων με χρονοπρογράμματα, τοπική απαίτηση, κλπ.
 • Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια.
 • Πλήρως προγραμματιζόμενες καμπύλες αντιστάθμισης ανά ζώνη. Ο λέβητας pellet ικανοποιεί τη δυσμενέστερη ζώνη.
 • Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των απαιτήσεων θέρμανσης από τις αντλίες θερμότητας να τίθεται επικουρικά σε λειτουργία ο λέβητας πετρελαίου.
 • Μέχρι να φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία λειτουργίας το buffer να μην τίθενται σε λειτουργία οι κυκλοφορητές δευτερεύοντος (εξοικονόμηση ενέργειας).
 • Alarm όλων των παραπάνω.

ΚΚΜ:
– Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια.
– Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας.
– Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΜΑΤΑ