Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Νομικές Πληροφορίες.
Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι τοπολογίες, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, στα αποστελλόμενα έγγραφα κτλ είναι πνευματική ιδιοκτησία της "Χώρος ΣΜ" A.E. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, χρήση, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει σε οποιαδήποτε μορφή (γραφική, ηλεκτρονική ή μηχανική συμπεριλαμβανομένης της φωτοτυπίας, καταγραφής, ταινίας ή αποθήκευσης & ανάκτησης πληροφοριών), χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συνταχθεί αποκλειστικά για τον σκοπό της γενικής παροχής πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, τα έργα και τα υλικά που αντιπροσωπεύει ή "Χώρος ΣΜ" A.E.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες, η τελική μορφή των υλικών & έργων μπορεί να έχουν αλλάξει ή να αλλάξουν χωρίς απαραίτητα την ενημέρωση της ιστοσελίδας.
Το λογότυπο της εταιρείας σε μπλε πλάγια γραφή "ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. Α.Ε." είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, επικόλληση, διανομή, και εν γένει χρήση αυτού.
Τα λογότυπα των εταιρειών που επίσημα αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική επικράτεια είναι κατοχυρωμένα από τις αντίστοιχες εταιρείες και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών στην Ελληνική επικράτεια χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια της "Χώρος ΣΜ" A.E.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Το ηλεκτρονικό μήνυμα (συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων σε αυτό αρχείων) ενδέχεται να περιλαμβάνει απόψεις του αποστολέα όχι απαραίτητα δεσμευτικές για την εταιρεία. Ταυτόχρονα μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές ή και απόρρητες πληροφορίες που να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους παραλήπτες αυτού. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε κοινοποίηση σε τρίτους, αναπαραγωγή, διάδοση ή κάθε χρήση που σχετίζεται με αυτή την πληροφορία. Εάν δεν είστε αποδέκτης του μηνύματος αυτού υποχρεούστε στην άμεση διαγραφή του παρόντος καθώς και παρακαλείστε στην ειδοποίηση του αποστολέα με e-mail.
Η ασφαλής μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και η θέση υπολογιστή από την οποία στάλθηκε δεν μπορεί να είναι εγγυημένη και χωρίς σφάλματα, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις σε αυτό να μην είναι απαραίτητα νομικά δεσμευτικές για την εταιρεία μας.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί συστήματα υψηλής τεχνολογίας στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε πως τα e-mails θα είναι ελεύθερα από επιβλαβή προγράμματα (ιούς). Παρ όλα αυτά επιβλαβείς τεχνολογίες δύναται να έχουν εισέρθει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν δύναται να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τέτοιες τεχνολογίες ή/και ιούς.

GDPR. Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Update & active from 25/05/2018
Όλα τα προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, e-mail, τηλέφωνο που μας γνωστοποιείτε αποθηκεύονται τοπικά (πχ σε e-mail client) ή/και σε data base & χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της αίτησης σας. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας και θα το διαπράξουμε εφόσον αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή εκπλήρωση των υπηρεσιών μας ή τις νόμιμες υποχρεώσεις μας προς το κράτος ή τις φορολογικές υπηρεσίες.
Τα δεδομένα αυτά εφόσον (α) Υπάρχει έγγραφη συναίνεση σας ή (β) Περιλαμβάνονται στην αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας (από τις ιστοσελίδες της εταιρείας μας) με επιλεγμένο το πεδίο "Ναι, επιθυμώ ενημερωτικά e-mail" δύναται να καταχωρούνται στην λίστα αποδεκτών μας & να χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών ή για επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας μας.
Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας, αποθηκεύονται ηλεκτρονικά καταβάλλοντας κάθε λογική προσπάθεια διασφάλισης αυτών ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από εμάς.
Έχετε την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών μας συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα εδω.
Έχετε την δυνατότητα να αιτηθείτε την γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας που διατηρούνται απο εμάς.
Η διεκπεραίωση αίτησης σας, η επικοινωνία μαζί μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς των παραπάνω όρων.


Legal Information.
All information, text, images, attributes, methods, topologies, descriptions (including visual, aesthetic effect) contained in this website is copyright of "Horos SM" S.A. You may not copy, use, distribute, whole or in part in any form (graphic, electronic or photocopying, recording, tape for storage and retrieval) unless specific written prior consent has been granted.
All information contained in this site has been prepared solely for the purpose of providing general information about the activities, services, projects and materials which "Horos SM" S.A. represents. The technical characteristics & possibilities, the final form of materials and projects may have changed or change without necessarily updating web sites.
The company's logo on a blue filling with italic writing "ΧΩΡΟΣ Σ.Μ. Α.Ε." is a registered trademark and its use is not permitted in any way. The logos of the companies that we legally represent in Greek territory are copyrighted by their respective companies and prohibited any use in Greek territory unless specific written prior consent has been granted from "Horos SM" S.A.

e-mail disclaimer.
The transmitted e-mail message (including attachments) may contain opinions of the sender not necessarily binding on the company. Also may contain confidential information and is addressed solely to the recipients as shown. It's strictly prohibited any distribution, reproduction, transmission or in any way use with the shown information from persons outside the recipients. If you receive this e-mail transmission by error you are kindly requested to delete this document immediately, and to notify the sender by return e-mail.
The secure e-mail transmission or the user of the computer cannot be guaranteed with no errors, so the statements therein are not necessarily legally binding on us.
Our company uses high-tech systems in an effort to ensure that the e-mails will be free from malicious programs (viruses). Nevertheless harmful technologies may have join the email and we cannot be held responsible for any damages caused by such technologies and / or viruses.
All personal data you provide to us such as, name, mailing address, occupation, e-mail & phone will be used to process your application. We generally do not maintain personal data files other than Greek and Cypriot citizens. Detailed information about GDPR can be found above in Greek.

www.horos.gr/legal1.html Αθήνα, ισχύει από : Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2009