Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία

Εμπορικοί και οικονομικοί όροι πωλήσεων. English - click here

1. Γενικά.
Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε πώληση/παροχή υπηρεσιών μεταξύ της πωλήτριας εταιρείας "Χώρος ΣΜ" Α.Ε. και πελάτη (που πωλούνται/παρέχονται τα υλικά/υπηρεσία), και υπερισχύουν έναντι παντός άλλου εγγράφου (ακόμα και όρων προμηθειών του πελάτη).
Αποκλίσεις ή τροποποιήσεις χωρούν μόνο αν συνομολογηθούν εγγράφως.
Η σύμβαση πώλησης/παροχής υπηρεσιών καταρτίζεται κατά τον χρόνο επιβεβαίωσης παραγγελίας από την εταιρεία ή την πραγματική αποστολή των εμπορευμάτων ή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών απο τον πελάτη (οποιοδήποτε προηγηθεί).
Ο πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των προϊόντων, χαρακτηριστικών, ποσοτήτων, ή υπηρεσιών, και θεωρεί εύλογο το τίμημα αυτών όπως αναφέρονται συνοπτικά στο σχετικό παραστατικό προσφοράς ή παραγγελίας ή πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την συναλλαγή και τους όρους πώλησης που αναφέρονται στο παρόν.
2. Παραγγελίες, χρόνοι παράδοσης.
Οι προσφορές μετά την αποδοχή τους από τον πελάτη και την επιβεβαίωση παραλαβής τους από την εταιρεία μετατρέπονται σε παραγγελίες δεσμευτικές για τον πελάτη. Οι χρόνοι παράδοσης είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία, παρατείνονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (απεργίες, μεταφορές, κωλύματα προμηθευτών εταιρείας κτλ) ενώ ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την συγκεκριμένη παραγγελία εφόσον η καθυστέρηση διαρκεί παραπάνω από 30 εργάσιμες ημέρες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του πελάτη ή τρίτου από καθυστέρηση παράδοσης. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός 60 ημερολογιακών από την απλή ειδοποίηση του προς τούτο, καθίσταται υπερήμερος, το οφειλόμενο τίμημα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και προσαυξάνεται με κάθε πρόσθετη δαπάνη (έξοδα φύλαξης, διαχείρισης, ασφάλισης, κεφαλαίου κτλ). Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία δύναται να επιλέξει -εφ όσον είναι εφικτό- να διαθέσει τα εμπορεύματα αλλού να παρακρατήσει ή/και μερικώς τιμολογήσει την προκαταβολή η οποία δόθηκε από τον πελάτη για την παραγγελία αυτή.
Πιστώσεις, εκπτώσεις, ή άλλες διευκολύνσεις παρέχονται από την εταιρεία & ισχύουν, υπό τον όρο της ακριβής τήρησης των παραγγελιών καθώς και των εμπορικών & οικονομικών όρων του παρόντος. Δοθέντος ότι η εταιρεία πληρώνει τους προμηθευτές της για την εκτέλεση κάθε παραγγελίας, ο πελάτης δεν δύναται να συμψηφίσει ολικά ή μερικά την οφειλή του, με τυχόν δικές του απαιτήσεις.
3. Τρόπος πληρωμής, εξόφλησης.
Για την αρχή εκτέλεσης της παραγγελίας απαιτείται 40% προκαταβολή μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με τραπεζική κατάθεση προ της αυθημερόν αποστολής των υλικών ή κατά την παράδοση των υλικών με τραπεζική επιταγή ή εφόσον έχει συμφωνηθεί με παράδοση προσωπικής επιταγής πελάτη με δυνατότητα μέγιστου περιθωρίου 60 ημερολογιακών ημερών.
Η κυριότητα των προϊόντων παρακρατείται από την Εταιρεία μέχρι την πλήρη εξόφληση τους. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση επιστροφή των προϊόντων από το έργο, να γνωστοποιήσει και απαιτήσει από τρίτους κατ' ελάχιστο την προσωρινή διακοπή χρήσης των υλικών, να διακόψει υποστήριξη, εγγύηση, να παρακρατήσει προκαταβολές, εφόσον υπάρχει επιταγή που δεν δύναται να εξοφληθεί στην λήξη της, ή υπόλοιπο που δεν έχει εξοφληθεί εντός 30 ημερών από ημερομηνία τιμολόγησης του.
Εάν η εξόφληση επιταγών ή οφειλόμενων ποσών δεν είναι δυνατή στην λήξη τους, ο πελάτης εκτός των άλλων χρεώνεται με τόκο υπερημερίας από την ημέρα τιμολόγησης.
4. Τρόπος Παράδοσης.
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη.
Τα υλικά παραδίδονται από την Εταιρεία χωρίς χρέωση στην περιοχή Αθήνας και Πειραιά επί του αυτοκινήτου της Εταιρείας στον πελάτη ή στο μεταφορέα το οποίο θα ορίσει ο πελάτης στις περιοχές αυτές.
Εάν ο πελάτης δεν υποδείξει συγκεκριμένο μεταφορέα τότε αποδέχεται αυτόν που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία.
Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει υποδείξει άλλο άτομο/θέση παράδοσης υλικών (πχ παράδοση επί έργου, σε εργοτάξιο, σε ηλεκτρολόγο) ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τύχη των υλικών μετά την παράδοση τους και τεκμαίρεται ότι κάθε πρόσωπο (π.χ. υπάλληλος, ηλεκτρολόγος) στον χώρο παράδοσης, με απλή δήλωση του, έχει εντολή και εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του πελάτη με μόνη υποχρέωση της εταιρείας την απλή υπογραφή του ατόμου αυτού.
Ο πελάτης μπορεί να ενημερώσει πρότερα εγγράφως την εταιρεία και να ορίσει εκπρόσωπο του ο οποίος θα παραλάβει τα εμπορεύματα ή θα επιβλέψει την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά τον χρόνο φόρτωσης στις αποθήκες μας ή/και να ζητήσει λήψη φωτογραφιών μετά το πέρας της φόρτωσης.
5.Εγγύηση.
Στα εμπορεύματα που εντοπιστεί ελάττωμα (αστοχία υλικού) παρέχεται εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία τιμολόγησης τους και περιορίζεται στην αντικατάσταση του υλικού στην έδρα μας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του πελάτη ή τρίτου λόγω ελαττωματικού υλικού. Η αντικατάσταση υλικού ισχύει εφόσον το επιστρεφόμενο υλικό είναι σε καλή κατάσταση εξωτερικά, δεν έχει ανοιχθεί εσωτερικά, δεν είναι χτυπημένο, βρεγμένο, γραμμένο, βραχυκυκλωμένο, τρυπημένο, καμένο κτλ και ελεγχθεί στην έδρα της εταιρείας. Αντικατάσταση υλικού γίνεται με νέο υλικό εφόσον το επιστρεφόμενο παραδοθεί στην συσκευασία του σε άριστη κατάσταση αλλιώς γίνεται με υλικό bulk, ενώ και στις 2 περιπτώσεις ο χρόνος της εγγύησης παρατείνεται για 4 μήνες από την ημερομηνία αντικατάστασης έστω και προσθετικά στα αρχικά 2 έτη.
6.Ισχύς προσφορών, επιστροφές υλικών, χρημάτων.
Οι προσφορές έχουν μέγιστη ισχύ έως και 30 ημερολογιακές ημέρες για την αποδοχή τους απο τον πελάτη. Σε παραγγελίες με καθαρή τιμολόγηση μικρότερη των € 300,00 δύναται να υπάρξει κόστος διαχείρισης υλικών, εκτός εάν η παραλαβή των υλικών γίνει από τον πελάτη ή μεταφορέα στην έδρα της Εταιρείας. Ο πελάτης ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση εκ των προτέρων.
Επιστροφές υλικού δεν γίνονται δεκτές για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για λόγους εγγύησης. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.
7.Τιμοκατάλογοι
Οι τιμοκατάλογοι στα προϊόντα αυτοματισμού της Εταιρείας αναπροσαρμόζονται από την Εταιρεία χωρίς απαραίτητα προηγούμενη ειδοποίηση και ακυρώνουν κάθε προηγούμενο τιμοκατάλογο. Οι απεικονίσεις σε καταλόγους, σελίδες internet, διαφημίσεις, φωτογραφίες, προωθητικό υλικό, τεχνικά φυλλάδια, δύναται να διαφέρουν λόγω αλλαγών από την κατασκευάστρια εταιρεία των ιδιοτήτων / εμφάνισης του υλικού ή απλώς λόγω απεικόνισης τους στο συγκεκριμένο μέσο.
8.Επίλυση διαφορών
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών, εφόσον δεν μπορούν να λυθούν συμβιβαστικά, συμφωνούνται ως αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

www.horos.gr/legal.html Αθήνα, ισχύει από : Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2009