Εμπορικοί και Οικονομικοί Οροι Πωλήσεων

της Εταιρείας ΧΩΡΟΣ ΣΜ ΑΕ

1. Γενικά. 1.1. Οι όροι αυτοί ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε πώληση υλικών ή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, θεωρούνται όλοι ανεξαιρέτως ουσιώδης και είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται από την Εταιρεία. Υπερισχύουν έναντι παντός άλλου εγγράφου ακόμα και των πιθανών όρων προμηθειών του Πελάτη. Αποκλίσεις ή τροποποιήσεις χωρούν μόνο αν συν ομολογηθούν αποκλειστικά εγγράφως με ρητή αναφορά όποιας διαφοροποίησης από τους παρόντες. 1.2. Η οποιαδήποτε πώληση υλικών, παροχή υπηρεσιών, αποδοχή παραγγελίας από τον Πελάτη συνιστά σύμβαση με αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Πελάτη των παρόντων όρων. Ως ημερομηνία της σύμβασης ορίζεται όποιο προηγηθεί πρώτο: α) ο χρόνος αποδοχής παραγγελίας από Πελάτη, β) η κατάθεση προκαταβολής από Πελάτη, γ) η αποστολή εμπορευμάτων σε Πελάτη, δ) η ανάθεση παροχής υπηρεσιών από τον πελάτη. 1.3. Η οφειλή του Πελάτη προς την Εταιρεία αποδεικνύεται από κίνηση καρτέλας Πελάτη που εξάγει η Εταιρεία. Ο Πελάτης αναγνωρίζει την αποδεικτική δύναμη αυτών ως πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων της Εταιρείας όμως θα επιτρέπεται ανταπόδειξη οποιασδήποτε εξοφλητικής κίνησης του Πελάτη. 1.4. Ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των προϊόντων, χαρακτηριστικών, ποσοτήτων, υπηρεσιών, και θεωρεί απολύτως εύλογο το τίμημα αυτών.

2. Παραγγελίες, χρόνοι παράδοσης. 2.1. Η ζήτηση εκ μέρους του Πελάτη υποβάλλεται με κάθε μέσο όπως τηλεφωνικά, με e-mail, e-shop, εγγράφως. Η υποβληθείσα ζήτηση μετατρέπεται από την Εταιρεία σε παραγγελία προς τον Πελάτη. Μετά την αποδοχή της από τον Πελάτη μετατρέπεται σε δεσμευτική παραγγελία για τον Πελάτη. 2.2. Ο Πελάτης δύναται να ακυρώσει παραγγελία εφόσον υπάρχει καθυστέρηση παράδοσης παραπάνω από 30 εργάσιμες. Οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης παρατείνονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά αναφέρονται απεργίες, κωλύματα μεταφορών ή προμηθευτών, φυσικές καταστροφές και γενικά κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη ή τρίτου από καθυστέρηση παράδοσης. 2.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός 20 ημερολογιακών από την απλή ειδοποίηση του καθίσταται πάραυτα υπερήμερος, το συνολικό οφειλόμενο τίμημα ληξιπρόθεσμο, άμεσα απαιτητό και προσαυξάνεται με κάθε πρόσθετη δαπάνη όπως ενδεικτικά: φύλαξη, διαχείριση, ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση ακυρώνονται οποιεσδήποτε εκπτώσεις έχουν συμφωνηθεί και η Εταιρεία δύναται άμεσα εκτός των άλλων (α) να διαθέσει –εφ’ όσον είναι εφικτό- τα εμπορεύματα αλλού (β) να τιμολογήσει άμεσα όποια προκαταβολή από τον Πελάτη ως έξοδα διαχείρισης και μέχρι του ύψους του 25% της αξίας υλικών προ εκπτώσεων.

3. Τρόπος πληρωμής, εξόφλησης, τιμολόγησης. 3.1. Για την τοποθέτηση παραγγελίας προβλέπεται 40% προκαταβολή ενώ ή εξόφληση γίνεται προ της αποστολής των υλικών εκτός εάν έχει διαφορετικά συμφωνηθεί εγγράφως. 3.2. Οι πληρωμές προς την Εταιρεία γίνονται με ευθύνη και δαπάνες του Πελάτη. 3.3. Σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά η μέγιστη πίστωση είναι 30 ημερολογιακών από την έκδοση. 3.4. Πιστώσεις, εκπτώσεις, ή άλλες διευκολύνσεις που παρέχονται από την Εταιρεία ισχύουν υπό τον όρο της πιστής τήρησης των Εμπορικών και Οικονομικών όρων του παρόντος αλλιώς θεωρούνται άκυρες. 3.5. Αξιόγραφα γίνονται δεκτά εφόσον έχει πρότερων συμφωνηθεί και παραλαμβάνονται χάριν καταβολής και όχι προς εξόφληση οφειλής του Πελάτη. 3.6. Εφόσον υπάρχει ανεξόφλητο άνω των 30 ημερολογιακών ή αξιόγραφο που δεν είναι δυνατή η εξόφληση στην λήξη του ο Πελάτης εκτός των άλλων χρεώνεται με τόκο υπερημερίας από την ημέρα τιμολόγησης βάση του νόμιμου επιτοκίου όπως αυτό καθορίζεται αρμοδίως. 3.7. Η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτών. Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Πελάτη και κυρίως επί καθυστέρησης πληρωμών η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση επιστροφή προϊόντων, να προσπαθήσει να τα ανακτήσει με κάθε πρόσφορο μέσο και σε όποια κατάσταση βρίσκονται, να γνωστοποιήσει και απαιτήσει από τρίτους κατ’ ελάχιστο την προσωρινή διακοπή χρήσης των υλικών, να διακόψει υποστήριξη, εγγύηση, να παρακρατήσει χρηματικές καταβολές. 3.8. Ο Πελάτης δεν δύναται να συμψηφίσει ολικά ή μερικά την οφειλή του, με τυχόν δικές του απαιτήσεις από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

4. Τρόπος Παράδοσης. 4.1. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη ανεξάρτητα από το ποιος μεταφέρει ή διέταξε ή πλήρωσε τον όποιο μεταφορέα. Παραδίδονται στην διεύθυνση που αναφέρεται στο σχετικό παραστατικό. 4.2. Ο Πελάτης δύναται με πρότερη ειδοποίηση να ορίσει και διατάξει μεταφορέα της αρεσκείας του αλλιώς αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη αυτόν που θα χρησιμοποιήσει η Εταιρεία. Επίσης μπορεί να επιβλέψει την φόρτωση, καταμέτρηση της παραγγελίας άλλως δεν θα δύναται να αμφισβητήσει την κατάσταση ή ποσότητα των εμπορευμάτων μετά την φόρτωση. 4.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης υποδείξει άλλο άτομο ή θέση παράδοσης υλικών (π.χ. σε τρίτο πρόσωπο, σε εργοτάξιο) τεκμαίρεται ότι κάθε πρόσωπο στον χώρο παράδοσης (π.χ. υπάλληλος, ηλεκτρολόγος) έχει την εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει εμπορεύματα για λογαριασμό του Πελάτη με μόνη την απλή δήλωση του για αυτό και την μονογραφή του στο παραστατικό.

5. Εγγύηση Υλικών. 5.1. Εγγυήσεις καλής λειτουργίας υλικών αναλαμβάνουν οι προμηθευτές της Εταιρείας μέσω δηλώσεων εγγυήσεων ή σχετικών διαφημίσεων και δεσμεύουν τα αντίστοιχα Εργοστάσια (Εργοστασιακή Εγγύηση) και όχι την Εταιρεία Χώρος ΣΜ. Γενικά αυτές κυμαίνονται από 12 μήνες έως 4 έτη και αναφέρονται από την ημερομηνία τιμολόγησης τους από την Εταιρεία. 5.2. Τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις υλικών πάνω στην Εργοστασιακή Εγγύηση αποδίδει η Εταιρεία κατ’ επιλογή της με ρητή αναφορά στο παραστατικό Πώλησης. 5.3. Στα εμπορεύματα εντός εγγύησης που εντοπιστεί από τον Πελάτη πιθανό κατασκευαστικό ελάττωμα δύναται να επιστραφεί υλικό για έλεγχο στην Έδρα της Εταιρείας συνοδευόμενο από το παραστατικό πώλησης και σχετική φόρμα RMA. 5.4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα τότε γίνεται αντικατάσταση υλικού (εάν σε απόθεμα άμεσα αλλιώς ζήτηση σε Εργοστάσιο) ενώ ο χρόνος της εγγύησης παρατείνεται για 4 μήνες. Αντικατάσταση υλικού με νέο γίνεται εφόσον το επιστρεφόμενο παραδοθεί σε απολύτως άριστη κατάσταση και κυρίως δεν είναι βραχυκυκλωμένο ή έχει ανοιχθεί εσωτερικά. Στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα η Εταιρεία δύναται να χρεώσει έξοδα ελέγχου τον Πελάτη. 5.5. Η όποια αντικατάσταση υλικού περιορίζεται μόνο στην αντικατάσταση του υλικού και η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του πελάτη ή τρίτου λόγω ελαττωματικού υλικού. 5.6. Δίνεται η δυνατότητα αποστολής υλικών αντικατάστασης εάν καταβληθεί το αντίτιμο αυτών ως πιστωτικό. Μετά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν λόγοι εγγύησης διατηρείται το πιστωτικό σε μελλοντικές αγορές πελάτη σε αντίθετη περίπτωση τα υλικά τιμολογούνται.

6. Ισχύς προσφορών, επιστροφές υλικών, χρημάτων. 6.1. Οι προσφορές έχουν μέγιστη ισχύ 30 ημερολογιακές για την αποδοχή τους. 6.2. Επιστροφές υλικού δεν γίνονται δεκτές για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για λόγους εγγύησης. 6.3. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.

7. Τιμοκατάλογοι. Οι τιμοκατάλογοι της εταιρείας αναπροσαρμόζονται από την εταιρεία χωρίς απαραίτητα προηγούμενη ειδοποίηση και ακυρώνουν κάθε προηγούμενο τιμοκατάλογο.

8. Internet, e-mail, GDPR 8.1. Οι απεικονίσεις σε καταλόγους, σελίδες Internet, e-shop, διαφημίσεις, φωτογραφίες, προωθητικό υλικό, τεχνικά φυλλάδια, χαρακτηριστικά, δύναται να διαφέρουν λόγω αλλαγών από το Εργοστάσιο των ιδιοτήτων, εμφάνισης, παρτίδων του υλικού ή απλώς λόγω αδυναμίας/αστοχίας ακριβής απεικόνισης τους στο συγκεκριμένο μέσο. Τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για Ιατρικούς, διασωστικούς ή σκοπούς ασφαλείας εκτός εάν διαφορετικά αναγράφεται. 8.2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, e-mail, τηλέφωνο που μας γνωστοποιείτε αποθηκεύονται τοπικά (πχ σε e-mail client) ή/και σε data base(s) & χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία του αιτήματος, ζήτησης σας. 8.3. Τα δεδομένα αυτά δύναται να καταχωρούνται στην λίστα αποδεκτών μας & να χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών ή για επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία καταβάλλοντας κάθε λογική προσπάθεια διασφάλισης αυτών ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα. 8.3. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας και θα το πράξουμε εφόσον αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή εκπλήρωση των υπηρεσιών μας ή τις νόμιμες υποχρεώσεις μας προς το κράτος ή τις φορολογικές υπηρεσίες.

9. Επίλυση διαφορών. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών συμφωνούνται ως αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.